Fhir a shiubhlas na frìthe

03:29
James Ruff
collected - Eigg

Lyrics

Fhir a shiubhlas na frìthe

You who travel the mountains

 

Fhir a shiubhlas na frìthe,

You who travel the mountains

Tha thu sior thighinn fainear dhomh.

Are forever coming into my thoughts.

Tha mi ‘g innse le fìrinn

I am telling in truth

An nì rinn mo sgaradh;

Of that which has torn me.

Chan e gearradh a luaidh

It was not the cutting lead

A rinn am bualadh fo’m neimheil

That made the blow so bitter,

Ach na dh’fhuirich dhe’m chàirdean

But the many of my friends

Anns a’ bhlàr a bha ‘s t-earrach.

Who fell in the battle in the Spring.

 

 

Tha mo chiabhag air glasadh,

My hair has gone gray

Tha mo leth-cheann air muthadh.

And my face has changed.

Tha mo shùilean a’ sileadh,

My eyes are weeping

Tha mo chrìdhe bochd, brùite;

And my heart is sick and wounded.

Le ‘n a dh’fhuirich dhe’m chàirdean

For the number of my friends

‘s an làr ‘n deach a rùsgadh

Who remained to be stripped on the battlefield;

‘S e mheudaich mo chràdh

What has increased my pain

Gun fhios co chàraich an ùr orr’.

Is not knowing who spread the earth over them.

 

 

Chan eil diùc ann an Albainn

There is not a duke in Scotland

No gu dearbh ann a Sasuinn

Or indeed in England

Nach iarradh an òigear deas òg

Who would not wish the young and handsome youth

Bhi na mhac dha;

To be his son

Ann an toiseach do thìme

In the beginning of your career

Ghlac thu inntinn bha beachdail

You captivated discerning minds

Bha thu foghainteach, rìoghail,

You were stalwart and kingly

Bha thu dìleas bha ‘n aidmheil.

And you were steadfast in the Faith.

 

 

Ach sguiridh mise gar ‘n iomradh

But I will cease talking of you

Neo idir gar ‘n àireamh

Or indeed counting you

Bho ‘n a chaill mi na gibhtean

Since I lost the gifts

Nach tig gu latha bhràth

Which will not return until Judgment Day.

‘S ged a thigeadh Rìgh Seamas

And although King James would come

‘s a dh’eidir gach sraid e

And be proclaimed on every street

Ann an deireadh gach cùmailt

At the end of each situation

Bidh mo chùis-sa mar tha e.

My state would be as it is.

My Email List

For latest updates, add your email address here!


Upcoming Concerts

  • 11/18/2018
    Farmstead Arts Center - Basking Ridge, NJ
     

Listen Here